Icon Szybka realizacja
Icon 15 dni na zwrot
Icon Bezpieczeństwo transakcji

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
GERMAN OPTIKER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy GERMAN OPTIKER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie, działający pod adresem www.optyk.com, prowadzony jest przez GERMAN OPTIKER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Mazurskiej 23/2, 70-444, Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000708910, NIP: 8513217571, REGON: 368961036.

2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym GERMAN OPTIKER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

3. Zapisy niniejszego Rozdziału stosuje się do umowy sprzedaży Towarów, której drugą stroną jest Konsument. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

4. Złożenie Zamówienia przez Konsumenta jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności i Polityką Cookies. Postanowienia niniejszego Regulaminu, stanowiącego integralną część umowy, zostały z Konsumentem uzgodnione indywidualnie, a ich treść jest dla Konsumenta jednoznaczna i zrozumiała.

5. Konsument przyjmuje do wiadomości, że z chwilą złożenia Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą, do której mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie praw konsumenta. Zawarcie umowy pociąga za sobą obowiązek dokonania zapłaty za zakupiony Towar.

6. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową Sprzedawca ma obowiązek poinformować Konsumenta, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności, w sposób jasny i zrozumiały o głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem, swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, i numerze, pod którym został zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numerze telefonu przedsiębiorstwa, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za dostawę, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę Sprzedawca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a także wszystkich kosztów, które Konsument jest zobowiązany ponieść, sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji, przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia, treści usług posprzedażnych i gwarancji, czasie trwania umowy lub - gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu - o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy, funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony; mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

7. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późń. zm.).

8. Sprzedawca informuje Klientów, że sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne stosownie do brzmienia ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 3.

9. Konsument ma możliwość zapoznania się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu www.optyk.com w hiperlink „Regulamin". Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

8. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.optyk.com odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późń. zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy na podstawie art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późń. zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

9. Sprzedawca informuje Konsumentów, że sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne stosownie do brzmienia ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§ 2.

DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z usług Sklepu przez Klientów.

2. Konsument (umowy zawarte od dnia 1 stycznia 2021 roku) – przez Konsumenta uważa się następujące osoby:

            a. osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tzw. „Konsument sensu stricto"

oraz

    b. osoba fizyczna zawierająca umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tzw. „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta”.

3. Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup podmiotów, o których mowa w ust. 2, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

4. Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Sklep.

5. Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, m.in. sposobu dostawy i płatności.

6. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

7. Sklep - serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.optyk.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

8. Sprzedawca - GERMAN OPTIKER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie  przy ulicy Mazurskiej 23/2, 70-444, Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000708910, NIP: 8513217571, REGON: 368961036, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

9. Newsletter – nieodpłatne przesyłanie treści handlowych, promocyjnych i edukacyjnych przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

10. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumienia się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

12. Abonament na soczewki- abonament polega na dostarczaniu Klientowi z określoną częstotliwością wybranych soczewek kontaktowych. Zamówienie odnawia się bez konieczności składania przez Klienta dodatkowych oświadczeń.


§ 3.

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.germanoptiker.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany poprzez kliknięcie przycisku "DODAJ DO KOSZYKA", znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu "KOSZYK", znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli taka forma jest dostępna dla wybranego Towaru, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailowy podany w Formularzu Zamówienia.

5. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a. w przypadku złożenia zamówienia opłaconego elektronicznie – realizacja zamówienia rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po uprzednim potwierdzeniu przez Sprzedawcę płatności.

b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie na koncie bankowym Sklepu.

6. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (tj. w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 8:00 do 17:00). Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 17:00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

7. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na wyraźne życzenie Klienta zostaje również wysłana faktura VAT.

9. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a. kontakt e-mailowy poprzez adres: [email protected],

b. kontakt telefoniczny pod numerem: +48 534 545 745 w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.

10. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto) za Towar, tj. zawiera należny podatek. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zakupu.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Konsumenta, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.


§ 4.

DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU


1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa w formie wybranej przez Konsumenta i za pośrednictwem operatora wybranego w trakcie składania zamówienia.

2. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle 3 dni robocze. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Towaru do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi w przypadku zamówień realizowanych na terenie Polski 24 godzin.

3. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.

4. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez przewoźnika, Klient powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

5. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest miejsce wskazane przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia.

6. Konsument nie odpowiada za ryzyko i niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru w czasie dostawy do momentu odbioru Towaru przez Konsumenta.


§ 5.

REALIZACJA PŁATNOŚCI


1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

a. płatność za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – TPay,

b. przelew tradycyjny na podany przez Sprzedawcę numer rachunku bankowego Sprzedawcy.

2. Wybór przez Klienta płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a, jest równoznaczny z przekierowaniem na stronę tego serwisu.

3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem tradycyjnym jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostanie usunięte z systemu. W tytule płatności należy podać numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.


§ 6.

REKLAMACJA

(niezgodność Towaru z umową)


1. Sprzedawca dostarczy Towary do Klientów zgodne z Umową.

2. W przypadku, gdy Towar jest niezgodny z Umową, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta w zakresie określonym w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

3. Sprzedawca w okresie dwóch lat od dostarczenia Towaru Konsumentowi ponosi odpowiedzialność wynikającą z braku zgodności Towaru z Umową.

4. Niezgodność Towaru z Umową występuje, gdy:

            a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Towaru są niezgodne z zawartą Umową,

            b. Towar nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, i o którym to celu powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy, i który to cel został przez Sprzedawcę zaakceptowany lub potwierdzony,

            c. Towar nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju,

            d. Towar nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju Towarów lub nie występuje w określonej ilości,

            e. Towar nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,

            f. Towar nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem,

            g. brak zgodności Towaru z Umową wynika z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność, lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.

5. W przypadku niezgodności Towaru z Umową, Konsumentowi przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

6. Konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy w przypadku, gdy:

            a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 5,

            b. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta,

            c. Sprzedawca nie odebrał Towaru udostępnionego przez Konsumenta,

            d. Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, a Sprzedawca nie zdemontował Towaru lub zdemontował, ale nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy, lub wymiany albo nie zlecił wykonania tych czynności na swój koszt,

            e. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,

            f. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Towaru,

            g. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

7. Konsument nie może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.

8. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów lub w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

9. Reklamację w związku z niezgodnością Towaru z Umową można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy, wraz z opisem wady i dowodem zakupu.

10. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.

11. Konsument otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.

12. Sprzedawca zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. W przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§ 7.

ZAKUP SOCZEWEK W ABONAMENCIE

 

1. W trakcie składania zamówienia na soczewki kontaktowe Klient może wybrać opcję zakupu w formie Abonamentu na soczewki.

2. W trakcie zakupu soczewek w formie abonamentowej Klient wskazuje dane ważnej karty debetowej/kredytowej niezbędne do pobierania przez Sprzedawcę płatności w ramach abonamentu.

3. W ramach opłacania opłaty abonamentowej, o której mowa w ust. 2, Klient wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez operatora płatności z karty płatniczej Klienta ceny Abonamentu oraz kosztów dostawy (o ile dostawa będzie odpłatna).

4. Niedokonanie jednej z płatności, określonej w ust. 2, może spowodować zawieszenie realizacji zamówienia.

5. Sprzedawca ma prawo pobierać opłaty abonamentowe do momentu doręczenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku, gdy nie uda się pobrać płatności z karty debetowej/kredytowej Klienta, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przesyłając wiadomość na adres e-mail. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłki produktu objętego Abonamentem stosując płatność za pobraniem.

7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta, z której dokonano lub pobrano uprzednio płatność.

8. Klient może w każdym czasie edytować Abonament.

9. Edytowanie Abonamentu, o którym mowa w ust. 8, może polegać w szczególności na zmianie adresu dostawy czy terminu dostarczenia kolejnej przesyłki.


§ 8.

PRAWO ODSTĄPIENIA


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 15 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu Towaru i dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Konsumenta innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

2. Termin 15 dni, o którym mowa w ust. 1, liczy się odpowiednio od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru, tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta.

3. Do zachowania 15-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy: Chabowo nr 1, 74-202 Chabowo albo na adres e-mail: sklep@germanoptiker.pl.

4. Odstąpienie od umowy jest skuteczne od chwili doręczenia Sprzedawcy oświadczenia Konsumenta.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument jest zobowiązany do zwrotu Towaru w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpi od umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłać Towar przed upływem 14 dni.

6. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres: Chabowo nr 1, 74-202 Chabowo. Konsument ma prawo zwrócić zakupiony Towar wraz z przesłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub po przesłaniu oświadczenia o odstąpienia od umowy.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Przy odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

9. W przypadku zwrotu Towaru Konsument ponosi wszystkie koszty zwrotu Towaru, zgodnie z wybraną przez siebie formą zwrotu Towaru. Koszt zwrotu Konsument może oszacować na podstawie cennika wybranego przez siebie przewoźnika.

10. Sprzedawca, w terminie czternastu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania, o ile Sprzedawca nie zaproponował Konsumentowi, że sam odbierze Towar.

11. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument przy opłacaniu zamówienia.

12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

            a. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,

            b. gdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

            c. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

            d. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

            e. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu rzeczy,

            f. gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta").


§ 9.

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW


1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

            a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

            b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

            c. bezpłatnej pomocy Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

            d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Niniejszy rozdział paragraf nie znajduje zastosowania wobec tzw. Przedsiębiorców na prawach konsumenta, których definicja określona została w § 2 ust. 2 pkt b niniejszego Regulaminu.

3. W pozostałych przypadkach ewentualne sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd właściwy zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego. 


§ 10.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.

2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.

3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.

4. Klient zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w dokumencie ,,Polityka prywatności” dostępnych w zakładce na stronie Sklepu.

 

§ 11.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY

 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie Towaru, w szczególności za działania lub zaniechania przez Klienta sprzeczne z przeznaczeniem Towaru, z dostarczonymi razem z Towarem instrukcją obsługi lub wyjaśnieniami udzielonymi przez Sprzedawcę.

 

§ 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu www.optyk.com.

4. Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu usługi elektroniczne:

            1. Konto Klienta Sklepu (umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta Sklepu zostaje zawarta w momencie dokonania przez Klienta Rejestracji),

            2. interaktywne formularze zamówienia umożliwiające Klientom złożenie zamówienia, kontakt ze Sprzedawcą i złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnych formularzy zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z usługi),

            3. Newsletter (umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na wysyłaniu Newslettera zostaje zawarta poprzez wyrażenie zgody przez Klienta na jego otrzymywanie).

5. Umowa o usługi, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 3, zawierana jest na czas nieoznaczony.

6. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

7. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

10. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innymi, które możliwie najwierniej oddadzą zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w niniejszym Regulaminie.


§ 13.

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku.

2. Do umów zawartych przed dniem 01 stycznia 2023 roku stosuje się dotychczasowy Regulamin

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.optyk.com, a także w wersji papierowej w siedzibie Sprzedawcy. Zmiana niniejszego Regulaminu będzie skuteczna wobec każdego z Klientów po dostarczeniu tekstu zmienionego Regulaminu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. W przypadku braku akceptacji zmiany niniejszego Regulaminu każdy z Konsumentów ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych.