Icon Szybka realizacja
Icon 15 dni na zwrot
Icon Bezpieczeństwo transakcji

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ WWW.optyk.com

 

I.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z RODO, czyli z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119), szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które - mamy nadzieję - wyjaśnią wszystkie te kwestie.


II.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe otrzymujemy od Państwa. Ich przekazanie następuje podczas składania zamówienia, zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa w sklepie internetowym www.germanoptiker.pl. Administratorem Państwa danych osobowych (czyli tym, kto decyduje jak będą wykorzystywane) jest GERMAN OPTIKER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Mazurskiej 23/2, 70-444 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000708910, NIP: 8513217571, REGON: 368961036 (zwana w dalszej części „Właścicielem” albo ,,Administratorem”).


III.

CEL I RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Podanie określonych danych jest niezbędne do zawarcia umowy, a następnie jej wykonania.
  2. Właściciel wymaga podania następujących danych:

            a. imię i nazwisko,

            b. adres e-mail,

            c. numer telefonu,

            d. adres dostawy,

            e. hasło – w przypadku zarejestrowanych użytkowników,

            f. numer NIP – w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy,

            g. numer PESEL – w przypadku żądania wystawienia faktury.

3. Dane, o których mowa w ust. 2, są potrzebne do:

    a. świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz umożliwienia pełnego korzystania ze sklepu internetowego www.optyk.com, w tym do dokonywania transakcji i płatności za zakupy,

    b. założenia i zarządzania kontem lub kontami oraz do obsługi konta lub kont,

    c. obsługi transakcji zawieranych za pośrednictwem konta,

    d. rozwiązywania problemów technicznych za pośrednictwem konta,

    e. obsługi reklamacji składanej, jeśli reklamacji taka zostanie złożona,

    f. kontaktowania się w celu związanym z realizacją umowy,

    g. dostawy zamówionych produktów, w szczególności wskazaniu danych firmom przewozowym,

    h. obsługi płatniczej zamówienia.

4. Cele wymienione w ust. 3, mają swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

5. Jeżeli wymagają tego określone przepisy prawa Właściciel może wymagać podania innych danych niezbędnych do zawarcia lub zrealizowania umowy, w tym ze względów rachunkowych lub podatkowych. W tym wypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

6. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania zgłoszonej reklamacji, gdy zwrot należności  ma nastąpić bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje dotyczące numeru rachunku bankowego.

7. Dane osobowe są przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Właściciela, którym jest:

            a. odpieranie roszczeń,

            b. realizacja roszczeń,

            c. zapewnienie obsługi płatności na rzecz Właściciela,

            d. prowadzenie statystyk,

            e. monitorowanie aktywności na stronie internetowej www.optyk.com i dopasowanie reklam zgodnie z przeglądanymi treściami oraz dostosowanie ofert do przeglądanych treści,

            f. monitorowanie aktywności na stronie internetowej www.optyk.com i analiza funkcjonalności tej strony internetowej, poprawa działania usług, diagnoza potrzeb odwiedzających stronę internetową,

            g. pozyskiwanie opinii,

            h. realizacja celów archiwizacyjnych,

            i. zapewnienie rozliczalności – wykazania spełnienia przez Właściciela obowiązków wynikających z przepisów prawa.

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym Polityce Prywatności, jest dobrowolne. Jeśli jednak z jakiegoś powodu dane te nie zostaną podane nie będzie możliwe zawarcie umowy, a w konsekwencji niemożliwe będzie skuteczne dokonanie zakupów w sklepie internetowym funkcjonującym pod adresem www.optyk.com.

9. Jeśli zostanie wyrażona na to zgoda przetwarzane będą również dane osobowe dodatkowo w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www w celu organizowania akcji promocyjnych, w których Użytkownik może wziąć udział.

10. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że Administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.


IV.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Jeśli do przetwarzania danych osobowych potrzebna była Państwa zgoda, będziemy przetwarzać te dane tak długo, póki zgoda nie zostanie wycofana. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, w ten sam sposób, w jaki została wyrażona.
  2. W pozostałych przypadkach dane osobowe są przechowywane podczas obowiązywania łączącej umowy, a także po jej zakończeniu w nastepujących celach:

            a. obrony i dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego albo przedawnienia roszczeń,

            b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych – przez czas trwania obowiązków, określony odrębnymi przepisami prawa,

            c. statystycznych – przez okres 18 miesięcy od dnia przekazywana danych osobowych,

            d. archiwizacyjnych – przez okres 5 lat od dnia zrealizowania umowy czy świadczenia usługi.

 

V.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI


1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Jeśli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, wówczas ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego UE właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy, lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może także złożyć pozew do sądu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania albo miejsca siedziby Administratora.

3. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1 i 2, Użytkownik w każdej sytuacji ma prawo do:

            a. dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane oraz wszystkich informacji dotyczących tego przetwarzania,

            b. sprostowania lub uzupełnienia danych, jeżeli przetwarzane dane są niekompletne lub nieprawidłowe, co może zostać uczynione również samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto,

            c. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

            d. przenoszenia danych, czyli otrzymania od Administratora dostarczonych danych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

            e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie i w związku z uzasadnionym interesem Właściciela.

4. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania, np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez Administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

5. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez Administratora danymi osobowymi.

6. Administrator informuje Użytkownika o podjętych na jego żądanie działaniach przed upływem jednego miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w ust. 3-5.


VI.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM


1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

2. Administrator udostępnia dane osobowe też podmiotom, z którymi współpracuje w świadczeniu usług drogą elektroniczną. Są to firmy kurierskie, pośrednicy płatniczy, banki, instytucje kredytowe, firmy ubezpieczeniowe, informatycy, operator formularza kontaktowego i kancelaria prawna.

3. Gdyby wpłynęło od Użytkownika takie żądanie, Administrator może dane osobowe przekazać także organom państwowym zwalczającym oszustwa i nadużycia.

4. Dane osobowe są przetwarzane częściowo w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, jednak nie wywołuje to wobec Użytkowania żadnych skutków prawnych lub w inny, podobny sposób nie wpływa istotnie na jego sytuację.

5. Poza celami wskazanymi w niniejszej Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w tym w celu przesyłania materiałów marketingowych od osób trzecich.

6. Dane osobowe przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy są bezpieczne, a samo przekazywanie jest obwarowane klauzulami umownymi ochrony danych osobowych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejska.

7. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.


VII.

PLIKI COOKIES


1. Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu, za pomocą którego korzystasz ze sklepu internetowego.

2. Administrator zamieszcza na stronie sklepi internetowego www.optyk.com Cookies, które umożliwiają świadczenie na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną (tzw Cookies własne). Na stronie sklepu internetowego Cookies mogą zamieszczać także partnerzy (tzw. Cookies zewnętrzne).

3. Stosowane przez Administratora Cookies są w pełni bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się poprzez Cookies do urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania. Cookies pozwalają zidentyfikować wykorzystywane oprogramowanie i dostosować do niego sklep internetowy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

4. Użytkownik ma zawsze możliwość ograniczenia lub nawet wyłączenia dostępu Cookies do swojego urządzenia. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą funkcji swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich zamieszczeniu Cookies na urządzeniu.

5. W przypadku zmiany ustawień Cookies, o której mowa w ust 4, skorzystanie ze sklepu internetowego www.optyk.com w dalszym ciągu będzie możliwe, jednakże poza funkcjami, które – ze swojej natury – wymagają Cookies.

 

VIII.

WYKORZYSTYWANIE COOKIES

 

1. Cookies własne wykorzystywane jest do:

            1. konfiguracji sklepu internetowego:

                        a. rozpoznania urządzenia i odpowiedniego wyświetlania na nim strony sklepu internetowego,

                        b. dostosowania zawartości stron www sklepu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z nich,

                        c. zapamiętania historii odwiedzonych stron w sklepie internetowym w celu rekomendacji treści.

            2. uwierzytelnienia Użytkownika w sklepie internetowym:

                        a. utrzymania sesji przeglądania po zalogowaniu, dzięki czemu nie będzie potrzebne wpisywanie hasła i loginu na każdej podstronie sklepu internetowego,

                        b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji sklepu internetowego,

                        c. optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług.

            3. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej, w tym w szczególności weryfikacji źródeł ewentualnych przekierowań na stronę internetową sklepu,

            4. analizy i badania oraz autyku oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze sklepu internetowego, co umożliwia jego ulepszenie,

            5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności sklepu internetowego.

2. Cookies zewnętrzne może być wykorzystywane do:

            1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych w celu analizy przeglądanych treści na stronach sklepu internetowego oraz dostosowywania reklam; w tym zakresie Administrator może korzystać z narzędzi Google Tag Manager (administrator Cookies: Google LLV z siedzibą w Menlo Park, USA) oraz Facebook Pixel (administrator Cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie, Irlandia),

            2. popularyzacji serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook i Instragram,

            3. prezentowanie treści multimedialnych na stronach internetowych sklepu, które mogą być pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego YouTube,

            4. ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej sklepu, które mogą być pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

 

 

Stan na wrzesień 2021 roku.