Icon Szybka realizacja
Icon 15 dni na zwrot
Icon Bezpieczeństwo transakcji

SOCZEWKI W ABONAMENCIE

REGULAMIN PROMOCJI

SOCZEWKI ALL-INCLUSIVE”

 

§ 1.

WPROWADZENIE

 

 1. Organizatorem promocji o nazwie ,,SOCZEWKI ALL-INCLUSIVE” (zwana dalej ,,Promocją”),  jest spółka GERMAN OPTIKER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Mazurskiej 23/2, 70-444, Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000708910, NIP: 8513217571, REGON: 368961036 (zwana dalej ,,Organizatorem”).
 2. Okres obowiązywania Promocji: od dnia 10.09.2022 od godziny 00:01 na czas nieokreślony.
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady Promocji.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu udostępnione przez Organizatora na jego stronie internetowej.
 5. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.optyk.com.

 

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która w okresie obowiązywania Promocji dokona zakupu abonamentu, o którym mowa w ust. 2 (zwana dalej ,,Uczestnikiem”).
 2. Możliwość skorzystania z Promocji uzależniona jest od akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu. Akceptacja postanowień regulaminów następuje w drodze elektronicznej poprzez skorzystanie przez Uczestnika z dostępnej elektronicznej opcji zakupu, w tym wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Organizator oferuje Promocję dotyczącą zakupu 12-miesięcznego abonamentu na wybrane przez Uczestnika soczewki kontaktowe (prawa i lewa), przy zakupie którego Uczestnik otrzymuje dodatkowe bonusy w postaci:
 • vouchera na bilet do kina "Helios" do wykorzystania na seanse 2D i 3D,
 • vouchera do wykorzystania w kawiarniach "Costa Coffee" o wartosci 25 zł,
 • darmowego badania wzroku o wartosci 300 zł,
 • rabatu 50% na wybrane okulary.

 

4. Przez dokonanie zakupu Abonamentu oferowanego przez Organizatora rozumie się złożenie zamówienia przez Uczestnika na stronie internetowej www.optyk.com.

5. Abonament polega na dostarczaniu Uczestnikowi z określon częstotliwością wybranych soczewek kontaktowych przez okres 12 miesięcy. Zamówienie odnawia się bez konieczności składania przez Uczestnika dodatkowych oświadczeń.

6. Uczestnik może w każdym czasie edytować Abonament.

7. Edytowanie Abonamentu, o którym mowa w ust. 6, może polegać w szczególności na zmianie adresu dostawy czy terminu dostarczenia kolejnej przesyłki.

8. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

9. W celu skorzystania z Promocji konieczna jest rejestracja Uczestnika poprzez założenie indywidualnego konta na stronie internetowej Organizatora.

10. Uczestnik jest uprawniony do jednorazowego udziału w Promocji w okresie jej obowiązywania.

11. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.

 

§ 3.

PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Promocja obowiązuje wyłącznie dla zamówień złożonych w okresie obowiązywania Promocji przez system zamówień on-line na stronie www.optyk.com. Zamówienia telefoniczne nie są objęte Promocją.
 2. Po złożeniu zamówienia Organizator potwierdzi złożenie zamówienia na podany przez Uczestnika przy zakładaniu zamówienia adresu poczty elektronicznej.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty ceny i kosztów dostawy w wysokości wskazanej w treści zamówienia.
 4. Organizator może nie przyjąć zamówienia Uczestnika z następujących powodów:
 • Uczestnik jest w wieku poniżej 18 lat,
 • Uczestnik nie posiada zdolności prawnej lub pełnej zdolności do czynności prawnych, lub w przypadku ograniczonej zdolności do czynności prawnych działa bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego,
 • karta debetowa/kredytowa jest nieważna lub nastąpiła odmowa jej autoryzacji.
 1. W przypadku nie przyjęcia zamówienia Organizator powiadomi Uczestnika o przyczynach nie przyjęcia zamówienia.
 2. Umowa między Uczestnikiem a Organizatorem zostaje zawarta w momencie potwierdzenia złożonego zamówienia przez Organizatora na okres 12 miesięcy.
 3. Składając zamówienie Uczestnik potwierdza, że:
 • ma zdolność prawną oraz pełną zdolność do czynności prawnych,
 • skończył 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale działa za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego i uzyskał jego zgodę na podejmowanie czynności w zakresie zawarcia umowy, dokonywania płatności oraz składania oświadczeń i zgód zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności.

 

§ 4.

PŁATNOŚĆ

 

 1. W trakcie składania zamówienia Uczestnik wskazuje dane ważnej karty debetowej/kredytowej niezbędne do pobierania przez Organizatora comiesięcznych płatności w ramach Abonamentu.
 2. Składając zamówienie Uczestnik potwierdza, że zobowiązuje się do opłacania wszystkich rat rocznej opłaty abonamentowej aż do czasu zakończenia okresu 12 miesiecy.
 3. W ramach opłacania opłaty abonamentowej, o której mowa w ust. 2, Uczestnik wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez operatora płatności z karty płatniczej Uczestnika ceny Abonamentu oraz kosztów dostawy (o ile dostawa będzie odpłatna).
 4. Niedokonanie jednej z płatności, określonej w ust. 7, może spowodować zawieszenie zamówienia.
 5. Organizator ma prawo pobierać opłaty abonamentowe do momentu doręczenia przez Uczestnika oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Uczestnika kartą płatniczą zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Uczestnika, z której dokonano lub pobrano uprzednio płatność.

 

§ 5.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 

 1. Uczestnik, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. W tym celu Uczestnik składa do Organizatora pisemnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłając je na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub listownie na adres: biura dostępny na stronie: https://optyk.com/contact.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się od dnia potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Jeżeli w czasie od potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia zamówienia do realizacji do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Uczestnika dostarczono Uczestnikowi produkty objęte Abonamentem, Uczestnik ma obowiązek zwrócić produkty Organizatorowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Koszt zwrotu obciąża Uczestnika.
 4. Uczestnik odsyła produkty, o których mowa w ust. 3, na adres wskazany jako adres do zwrotów na stronie: https://optyk.com/contact.
 5. Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu umowy, zwróci Uczestnikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów. Nie dotyczy to jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Uczestnika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia umożliwiony przez Organizatora. Organizator może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Uczestnika do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez Uczestnika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Uczestnik dla danego zamówienia, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Uczestnikowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy m.in. w następujących przypadkach:
  1.  o świadczenie usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Uczestnika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 6.

WYPOWIEDZENIE UMOWY

 

 1. Uczestnik może wypowiedzieć umowę wyłącznie z uzasadnionej przyczyny z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącym jeden miesiąc ze skutkiem na koniec pierwszego pełnego miesiąca abonamentowego po złożeniu wypowiedzenia (przykład: jeśli złożenie zamówienie zostało potwierdzone przez Organizatora w dniu 15.01.2022 roku, a wypowiedzenie złożono w dniu 3.04.2022 roku to wypowiedzenie odnosi skutek z dniem 15.05.2022 roku).
 2. Uczestnik składa wypowiedzenie w formie pisemnej do Organizatora ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia.
 3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Uczestnika jest on zobowiązany do zwrotu ceny otrzymanych od Organizatora korzyści- voucherów oraz wysokosci rabatów w cenie z jakiej była ustalana cena promocyjna.

 

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem i Regulaminem Sklepu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
 4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 19.09.2022.